Noves deduccions en IRPF per obres d’eficiència energètica en els habitatges

Si estàs pensant en com estalviar en la declaració de la renda, Tenim la teva solució!

En què consisteix la nova deducció?

El Congrés va aprovar el 21 d’octubre de 2021 el decret llei pel qual els contribuents que realitzin millores en els seus habitatges podran rebre fins a un 60% de bonificació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Aquesta deducció està destinada a aquelles persones físiques que puguin demostrar haver realitzat reformes en l’habitatge on resideixen habitualment. També, en un immoble de la seva propietat que lloguin a una altra persona com a habitatge habitual. És a dir que el benefici no aplicarà a la rehabilitació de segones residències.


Despeses que donen dret a gaudir d’aquesta deducció:

 

 • Els honoraris professionals

 • Costos d’execució d’obres o instal·lacions

 • Inversió en equips i materials

 • Altres despeses per al seu desenvolupament

 • L’enviament dels certificats d’eficiència energètica correctament

 

Quins percentatges de deducció s’aplicaran?

Els percentatges de deducció que s’aplicaran en aquesta Renda 2021-2022 es troben especificats en el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre i variaran d’acord amb les característiques i l’abast de les millores realitzades en l’habitatge:

 • 20%: quan les obres hagin reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’immoble.

 • 40%: quan les obres hagin reduït el consum d’energia primària no renovable.

 • 60%: quan les obres hagin aconseguit la rehabilitació energètica en edificis sencers.

No dona dret a deducció:

No donaran dret a participar en aquesta deducció les quantitats pagades per les obres realitzades en:

 • La part de l’habitatge afecte a una activitat econòmica

 • Places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs

En quin període s’han de realitzar aquestes obres:

Les obres i el pagament han de realitzar-se entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022.

Les normes comunes a les tres deduccions són les següents:
 • Les quantitats a deduir han d’haver-se satisfet mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec o ingrés a comptes en entitats de crèdit. Els destinataris han d’haver estat aquelles persones o entitats que hagin realitzat tals obres o aquelles que hagin expedit els certificats corresponents.

 • L’Agència Tributària estableix que “es consideraran com a quantitats satisfetes per les obres realitzades aquelles necessàries per a la seva execució, incloent-hi els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d’obres, cost d’execució d’obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament, així com l’emissió dels corresponents certificats d’eficiència energètica”