Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges

El programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges és un dels cinc pilars sobre els quals s’articula el pla de rehabilitació integral residencial dotat amb 3.420 milions d’euros i inclòs en la inversió 1 del component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla de rehabilitació i regeneració urbana.

El programa a nivell habitatge té com a objecte finançar actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges que constitueixin el domicili habitual i permanent dels propietaris, usufructuaris o arrendataris, ja siguin habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

El programa finançarà actuacions que aconsegueixin una reducció d’almenys el 7% de la demanda energètica de calefacció i refrigeració, rebaixar el consum d’energia primària no renovable un 30% o la substitució d’elements constructius de la façana (envolupant tèrmica), com el canvi de finestres.

Qui pot sol·licitar les ajudes?​

Les ajudes van dirigides principalment a propietaris, usufructuaris i arrendataris d’habitatges. Només es finançaran les actuacions que es realitzin en els domicilis habituals i permanents dels propietaris, usufructuaris o arrendataris, la qual cosa podrà acreditar-se mitjançant certificació o volant d’empadronament.

Quina quantitat atorguen?​

L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació amb un límit de 3.000 euros per habitatge. El cost mínim de cada actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

Els destinataris últims d’aquest programa podran compatibilitzar aquestes ajudes amb les del programa d’actuacions de rehabilitació a nivell de barris o amb les del programa de rehabilitació integral d’edificis, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost. Així mateix, les subvencions seran compatibles amb qualssevol altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les actuacions i no es destinen a abonar les mateixes despeses.

Es podrà cedir el cobrament d’aquestes a l’agent o gestor de la rehabilitació, que és la persona o entitat encarregada de realitzar actuacions d’impuls, seguiment, gestió d’ajudes públiques i accés al finançament, així com l’elaboració de documents, a més de totes les actuacions necessàries per al desenvolupament de les iniciatives de rehabilitació o millora incloses en els programes.

Millora de l'eficiència energètica en habitatges​

REQUISIT

Habitatge constituït com

domicili habitual i permanent

ACTUACIONS FINANÇABLES

Reducció de la demanda

energètica (calefacció i refrigeració) de, almenys, un 7%.

Reducció del consum

d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.

Modificació o substitució

d'elements constructius en la façana d'adequació al CTE.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

QUANTIA DE LES AJUDES

40% del cost de l'actuació, fins a 3.000€

Cost mínim de 1.000€ per habitatge.

DESTINATARIS

Com s'adjudiquen les subvencions?

Les Comunitats i ciutats autònomes seran les encarregades d’executar el repartiment de les ajudes a través de convocatòries públiques mitjançant el procediment de concurrència simple, és a dir, per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds fins a l’esgotament dels fons. Així, els governs regionals fixaran els terminis per a sol·licitar les subvencions i decidiran si s’abonen a compte o al final del projecte. Això sí, les bestretes només es podran abonar a petició del destinatari últim i no podran superar l’import total de l’ajuda que es vagi a concedir, ni destinar-se a sufragar despeses no elegibles.

Al final d’aquesta pàgina trobarà un requadre amb els enllaços a les convocatòries publicades per cada CCAA o a les pàgines de transparència i seu electrònica on solen penjar les subvencions i ajudes.

Quin termini hi ha per a acabar les obres?

El termini per a executar les obres per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en els habitatges no podrà excedir de dotze mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda. En qualsevol cas, les actuacions objecte de finançament hauran d’estar finalitzades abans del dia 30 de juny de 2026.

Com es justifiquen les actuacions?

La justificació per part dels destinataris últims de l’execució de les actuacions haurà de realitzar-se davant l’òrgan Instructor en un termini màxim de tres mesos des de la finalització de les actuacions. Per a això, hauran de lliurar, entre altres coses, la memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria serà realitzada i subscrita per un tècnic titulat competent, indicant així mateix la data de conclusió de les actuacions.

 

La verificació de la reducció del consum d’energia primària no renovable i la reducció de la demanda global de calefacció i refrigeració, segons correspongui, es realitzarà mitjançant la comparació del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge abans i després de l’actuació, realitzats tots dos amb el mateix programa reconegut de certificació i signats pel tècnic competent.

Per a més informació telefona’ns al 936 250 684 o al 638 972 426.

Informació extreta de la web oficial de la subvenció de l’estat.